Administrowanie

Zakres świadczonych usług odnoszący się do nieruchomości mieszkalnych, w których istnieje zarząd właścicielski

Obsługa administracyjna:

 1. przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji,
 2. prowadzenie wykazu lokali oraz ich Właścicieli,
 3. zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych,
 4. reprezentacja ogółu Właścicieli lokali przed organami, urzędami, instytucjami i innymi podmiotami w zakresie niezbędnym do właściwego wykonywania umowy,
 5. zawieranie umów o dostawy, roboty i usługi związanych z realizacją zadań przekraczających zakres obowiązków Spółki; kontrola prawidłowości wykonywania tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych,
 6. zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej,
 7. odczytywanie stanów liczników wody,
 8. przygotowywanie i obsługa zebrań,
 9. obsługa korespondencji.

Obsługa księgowa:

 1. przygotowywanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) i korekt tego planu  – w tym przychodów i wydatków wyodrębnionych funduszy,
 2. przygotowywanie rozliczeń planu gospodarczego – w tym rozliczeń wyodrębnionych funduszy,
 3. dokonywanie płatności poprzez rachunek bankowy,
 4. prowadzenie księgowości w zakresie określonym uchwałą Właścicieli lokali,
 5. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 14 dnia przed terminem zebrania sprawozdawczego,
 6. pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości,
 7. rozliczanie Właścicieli lokali z opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz opłat z tytułu świadczeń na rzecz poszczególnych lokali,
 8. rozliczanie wpłat Właścicieli lokali na wyodrębnione fundusze,
 9. prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej dla każdego lokalu,

Obsługa techniczna:

 1. przejęcie techniczne budynku wraz z dokumentacją,
 2. prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 3. organizowanie i nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej,
 4. organizowanie i nadzór nad pracami remontowymi i modernizacyjnymi na nieruchomości wspólnej,
 5. organizowanie i nadzór nad bieżącą konserwacją oraz utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń w części budynku służącej do wspólnego użytku mieszkańców,
 6. wykonywanie obowiązków nałożonych przez prawo budowlane w celu zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego nieruchomości.

Obsługa prawna:

 1. tworzenie i opiniowanie uchwał, regulaminów, statutów i umów, których stroną jest kontrahent,
 2. windykacja należności,
 3. inne.